Általános adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

2018 május 25-én hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR rendelet), amely valamennyi tagállamban egységesen alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseket ír elő.

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Geszta-Studió Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság.

Levelezési címünk:

Geszta-Studió Bt 8911 Nagykutas, Fő u. 40.
e-mail cím: info_kukac_temir.hu

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

a) kereskedelmi tevékenységünk keretében termékértékesítést és/vagy szolgáltatást igénybe vevőinek valamint közvetített szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) piackutatás, marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f)vagyonvédelem, személyi biztonság;
g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából 

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az adatkezelésünk kiterjedhet az Ön által képviselt cégre, beosztására, (abban az esetben is személyes adatkezelésnek számít, e-mail, és telefon számának rögzítése – ha a céges e-mail, telefonszám alapján a személyére egyértelműen beazonosíthatóan utal elektronikus, vagy nyomtatott forrásból származó elérhetősége) családnévre, keresztnévre, címre, telefonszámra, e-mail címre, továbbá ügyféltörténetre.

  1. Az Ön személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok által (pl. a polgári, adójogi előírásokat és a törvény rendelkezéseit) meghatározott időtartamig, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük és tároljuk. Ennek megfelelően eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában közvetlen üzletszerzés céljából addig kezeljük és tároljuk adatait, amíg Ön meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri, megrendelés esetén a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  2. Önnek joga van személyes adataihoz hozzáférni (tájékoztatást kérni), kérheti azok helyesbítését, törlését vagy azok kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésük és továbbításuk ellen az adatkezelőnél az 1. pontban megadott elérhetőségeken.
  3. A személyes adatok közvetlen üzletszerzési célból történő kezelése elleni tiltakozás – amit bármikor megtehet – esetén a személyes adatok abból a célból kerülnek megőrzésre, hogy megakadályozzuk a személyes adatok más forrásból történő átvételét és felhasználását.
  4. Személyes adatainak megadása önkéntes, de személyes adatok (családi és keresztnév, illetve cím) hiányában nem tudjuk teljesíteni megrendeléseit.
  5. Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatai adott célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
  6. Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email:
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Nagykutas, 2018. május 25.